Pueblo Andino – Poupurri de Huaynos

Huaynos: Maldito amor, maldito cariño, maldito cariño, maldito amor, maldito cariño, maldito cariño, maldita tu toda tu hermosura mujer traicionera, maldita tu toda tu hermosura mujer traicionera que te ha pasado que te ha sucedido …

VideoclipPoupurri de Huaynos